Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Zeničko-dobojskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Javni oglas - Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj za rad na predmetima ratnih zločina

11.10.2019.

Javni oglas - Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj za rad na predmetima ratnih zločina - 1 /jedan/ izvršitelj na određeno vrijeme - U prilogu!


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas - Stručni savjetnik - saradnik - istražitelj za rad na predmetima RZ-a

11.03.2019.

- Javni oglas u prilogu!


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas - Viši referent - Daktilograf i Viši referent za unos podataka - Upisničar na neodređeno vrijeme

13.11.2018.

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika
u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona


1. VIŠI REFERENT - DAKTILOGRAF ...2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme,
2. VIŠI REFERENT ZA UNOS PODATAKA - UPISNIČAR ...1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Oglas u prilogu!

NAPOMENA: Kandidati koji budu ispunjavali uvjete Javnog oglasa biće obaviješteni o terminu testiranja i intervjua!


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas - Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj za rad na predmetima ratnih zločina - 1 izvršilac

25.04.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/TUŽITELJSTVO

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

BROJ: A-III-226/18

Zenica, 20.04.2018. godine

 

Na osnovu člana 6. i 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu/tužiteljstvu Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 05/03 i 11/07) i  člana 4. stav 2. Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona o realizaciji budžetske podrške sektoru pravosuđa od 23.12.2013. godine, Glavni tužitelj, objavljuje

 

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I    Naziv i pozicija radnog mjesta

1. Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj za rad na predmetima ratnih zločina  -   1 izvršilac

 

- Cijeli Oglas u prilogu!


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU/TUŽITELJSTVU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

11.06.2017.


JAVNI OGLAS
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU/TUŽITELJSTVU
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

U prilogu
Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

JAVNI POZIV zainteresovanim licima za privremeni angažman u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona

29.08.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/TUŽITELJSTVO

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj: A-VII-341-1/15

Datum: 29.08.2016. godine

 

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zaključili su Memorandum o saradnji u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta '' Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“, faza 2. Navedeni memorandum predviđa angažman izvršilaca odgovarajućih kvalifikacija koji će pružati stručnu, administrativnu i drugu pomoć tužiocima i stručnim saradnicima u rješavanju starih predmeta, u cilju unapređenja efikasnosti rada Tužilaštva, smanjenjem broja neriješenih predmeta iz ranijih godina.

U skladu sa navedenim, Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV

zainteresovanim licima za privremeni angažman u

Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona

 

Kantonalno tužilaštvo poziva  zainteresovane kandidate da dostave svoje prijave za slijedeće pozicije:

 

1. Pravni saradnici (diplomirani pravnici): ................................................. dva ( 2) izvršioca

2. Saradnici (diplomirani pravnici):  ..........................................................  dva ( 2) izvršioca

 

Opis poslova:

1.        Pravni saradnici: izrada sažetaka starih neriješenih predmeta sa osvrtom na poduzete radnje i prikupljene dokaze sa prijedlozima daljeg djelovanja; izrada nacrta pravnih podnesaka s ciljem donošenja konačne tužilačke odluke u predmetu; učešće u radnim sastancima koji su u direktnoj vezi sa postupanjima i konačnim rješavanjem konkretnih starih predmeta; obavljanje stručne i administrativne pomoći u svim ostalim postupanjima tužilaca iz djelokruga rada tužilaca i stručnih saradnika; obavljanje svih ostalih zadataka po nalogu i instrukcijama postupajućeg tužioca s ciljem završetka predmeta.

Uslovi: VSS, VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne struke, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva, poželjan položen pravosudni ispit.

2.      Saradnici: pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta; obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih neriješenih predmeta u Tužilaštvu.

Uslovi: VSS, VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne struke.

·         Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona formirat će internu komisiju koja će izvršiti pregled i selekciju svih zaprimljenih prijava. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviti će se intervju radi konačnog izbora najboljih kandidata.

·         Specifična iskustva kandidata mogu biti predmetom ocjene komisije za izbor, te se podstiču kandidati da dostave i dokumentaciju koja pozitivno može utjecati na rangiranje kandidata.

·         Kandidati prilikom prijave mogu dostaviti skenirane primjerke dokumenata, a od izabranih kandidata tražiti će se predočenje originalnih dokumenata.

·         Sa odabranim kandidatima, nakon predočenja originalnih primjeraka potrebne dokumentacije, sklopit će se ugovor o djelu na period do šest (6) mjeseci, sa mogučnošću produženja ugovora, najduže za period trajanja Memoranduma o saradnji u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta ‘’Podrška pravosuđu u BiH –Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“,faza 2.

 

 

Prijavu sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju traženih uslova kandidati trebaju dostaviti najkasnije do 09.09.2016. godine isključivo elektronskim putem na e-mail adresu:    

kt-zenica@pravosudje.ba

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh