• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Zeničko-dobojskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako ostvariti pravo na branitelja u toku krivičnog postupka?

  03.08.2011.

  Šta je pravo na branitelja?

  Ukoliko ste osumnjičeni ili optuženi da ste počinili krivično djelo imate pravo na odbranu. Možete se braniti sami ili možete imati profesionalnu pomoć branitelja. Važno je da ste obaviješteni o ovom pravu i da ga razumijete. Ako želite postaviti neko pitanje u bilo kojem dijelu postupka, trebate pitati policiju, tužitelja ili sudiju da Vam objasni prava koja imate.

  Imate pravo da:

  • angažujete branitelja
  • dobijete branitelja postavljenog od strane suda
  • da se branite sami

  Bez obzira koja će se mogućnost primjeniti u Vašem slučaju, zakon zahtijeva da Vam se da dovoljno vremena za pripremu odbrane.

  Imate pravo na branitelja u toku cijelog postupka počevši od prvog ispitivanja. Ako odlučite da se odreknete prisustva branitelja, možete se kasnije u toku ispitivanja predomisliti i zahtijevati prisustvo branitelja. Ako to zatražite tužitelj mora obustaviti ispitivanje dok se ne osigura prisustvo branitelja.

  Koje su radnje koje Vaš branitelj mora preduzeti?

  Vaš branitelj mora kod zastupanja preduzimati sve potrebne radnje s ciljem utvrđivanja činjenica, prikupljanja dokaza koji idu u Vašu korist kao i zaštite Vaših prava.

  U toku istrage Vi i Vaš branitelj imate pravo da pregledate sve dokaze i spise koji idu u Vašu korist, izuzev dokaza čije bi otkrivanje moglo ugroziti istragu.

  Prava i dužnosti branitelja ne prestaju u slučaju opoziva punomoći, sve dok sudija ne razriješi branitelja njegovih prava i dužnosti.

  Branitelj koji je postavljen od strane suda može tražiti da bude razriješen dužnosti o čemu odlučuje sud.

  Ko može biti branitelj?

  Da bi Vas zastupao u krivičnom predmetu pred sudom branitelj mora biti advokat član Advokatske komore FBiH, RS ili ovlašteno lice iz Zavoda za besplatnu pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona. Ako niste angažovali branitelja i ukoliko se ne protivite izričito, branitelja Vam mogu angažovati zakonski zastupnik, bračni odnosno vanbračni drug, krvni srodnik, usvojitelj, usvojenik, brat, sestra ili hranitelj.

  Šta je to obavezna odbrana?

  U vrijeme prvog ispitivanja sud će Vam postaviti branitelja u sljedećim slučajevima:

  • ako ste nijemi ili gluhi ili ako ste osumnjičeni za djelo za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora,
  • prilikom izjašnjenja o prijedlogu za određivanje pritvora, za vrijeme dok pritvor traje,
  • ako je protiv Vas podignuta optužnica za krivično djelo za koje se može izreći 10 godina zatvora ili težna kazna, u vrijeme dostavljanja optužnice,
  • kada sud utvrdi da je to u interesu pravičnosti. Ako se radi o složenom predmetu ili je to potrebno zbog Vašeg mentalnog stanja,

  Ako ste osumnjičeni, odnosno optuženi u slučajevima obavezne odbrane i ne uzmete sami branitelja, sud će odrediti branitelja i osumnjičeni, odnosno optuženi imaju pravo na branitelja do pravomoćnosti presude, a ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora – i u postupku po pravnom lijeku.

  Ako ste maloljetni (imate od 14 do 18 godina)

  Ukoliko Vam ni po jednom osnovu ne pripada pravo na branitelja po službenoj dužnosti Zakon predviđa da će Vam branitelj biti postavljen na Vaš zahtjev

  • ukoliko ste slabog imovnog stanja i ne možete snositi troškove odbrane, a ukoliko se protiv Vas vodi postupak za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora 3 godine ili teža
  • ako to nalažu interesi pravičnosti bez obzira na propisanu kaznu 

  Kako možete tražiti branitelja?

  Možete tražiti od tužitelja da Vam se osigura prisustvo branitelja na prvom ispitivanju. Ako Vam zahtjev za prisustvo branitelja nije odobren, obnovite Vaš zahtjev sudiji direktno na prvom pojavljivanju pred sudom. Bez obzira u kojoj fazi istaknete zahtjev za branitelja, sudija će odlučiti da li će Vam postaviti branitelja ili ne. Objasnite tužitelju i sudiji da niste u mogućnosti da sami sebe efikasno zastupate i objasnite zašto.

  Ukoliko se nalazite u nekoj od sljedećih situacija objasnite im da:

  • imate poteškoća u čitanju ili pisanju,
  • imate poteškoća koje se tiču mentalnog stanja ili uzimate neke lijekove koji Vam mogu otežati da razumijete šta se dešava u Vašem predmetu ili Vam otežavaju komunikaciju sa tužiteljem ili sudijom,
  • ne razumijete krivično djelo za koje se teretite, niti dokaze protiv Vas,
  • ako je Vaš predmet veoma složen ili uključuje nekoliko saučesnika, nekoliko optužbi ili neuobičajene okolnosti, nije potrebno da se izjašnjavate sudiji da li ste krivi ili nevini,
  • nemate nikakvog iskustva ili ne razumijete krivični zakon i krivični postupak
  • nemate potrebne vještine da sami u dovoljnoj mjeri rasvijetlite Vaš predmet ili da ispitate svjedoke na suđenju,
  • ne razumijete postupak zaključenja sporazuma o priznanju krivice ili niste sigurni da li trebate ući u postupak sporazuma ili ići na suđenje.

  Kažite sudiji da na osnovu razloga koje ste objasnili, interes pravičnosti zahtijeva da Vam se postavi branitelj. Ako sudija odbije Vaš zahtijev za postavljanje branitelja, zatražite od sudije da izradi Rješenje za odbijanje Vašeg zahtjeva.

  Možete pokrenuti ovo pitanje u bilo kojoj fazi krivičnog postupka. Sudija ima diskreciono pravo da se složi sa Vašim zahtjevom ili da ga odbije ali to mora uraditi pravično i ne smije kršiti odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama ili Zakona o krivičnom postupku FBiH.

  Kako dokazati slabo imovinsko stanje?

  Ako ne možete angažovati branitelja zbog Vašeg slabog imovinskog stanja objasnite to tužitelju i sudiji. Dostavite dokumente kojima možete dokazati svoje imovinsko stanje npr. potvrde o plati ili penziji, socijalnim primanjima kao i potvrde o plaćenim porezima. Vi ste obavezni dati istinite podatke o Vašem imovinskom stanju.

  Ko ne može biti branitelj?

  Branitelj ne može biti oštećeni, bračni odnosno vanbračni drug oštećenog ili tužitelja, niti njihov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili po tazbini do drugog stepena, branitelj koji je pozvan ili saslušan kao svjedok ne može biti branitelj u tom predmetu,  branitelj ne može biti osoba koja je u istom predmetu postupala kao sudija ili tužitelj.

   

  Prikazana vijest je na:
  1541 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kako ostvariti pravo na branitelja u toku krivičnog postupka?

  03.08.2011.

  Šta je pravo na branitelja?

  Ukoliko ste osumnjičeni ili optuženi da ste počinili krivično djelo imate pravo na odbranu. Možete se braniti sami ili možete imati profesionalnu pomoć branitelja. Važno je da ste obaviješteni o ovom pravu i da ga razumijete. Ako želite postaviti neko pitanje u bilo kojem dijelu postupka, trebate pitati policiju, tužitelja ili sudiju da Vam objasni prava koja imate.

  Imate pravo da:

  • angažujete branitelja
  • dobijete branitelja postavljenog od strane suda
  • da se branite sami

  Bez obzira koja će se mogućnost primjeniti u Vašem slučaju, zakon zahtijeva da Vam se da dovoljno vremena za pripremu odbrane.

  Imate pravo na branitelja u toku cijelog postupka počevši od prvog ispitivanja. Ako odlučite da se odreknete prisustva branitelja, možete se kasnije u toku ispitivanja predomisliti i zahtijevati prisustvo branitelja. Ako to zatražite tužitelj mora obustaviti ispitivanje dok se ne osigura prisustvo branitelja.

  Koje su radnje koje Vaš branitelj mora preduzeti?

  Vaš branitelj mora kod zastupanja preduzimati sve potrebne radnje s ciljem utvrđivanja činjenica, prikupljanja dokaza koji idu u Vašu korist kao i zaštite Vaših prava.

  U toku istrage Vi i Vaš branitelj imate pravo da pregledate sve dokaze i spise koji idu u Vašu korist, izuzev dokaza čije bi otkrivanje moglo ugroziti istragu.

  Prava i dužnosti branitelja ne prestaju u slučaju opoziva punomoći, sve dok sudija ne razriješi branitelja njegovih prava i dužnosti.

  Branitelj koji je postavljen od strane suda može tražiti da bude razriješen dužnosti o čemu odlučuje sud.

  Ko može biti branitelj?

  Da bi Vas zastupao u krivičnom predmetu pred sudom branitelj mora biti advokat član Advokatske komore FBiH, RS ili ovlašteno lice iz Zavoda za besplatnu pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona. Ako niste angažovali branitelja i ukoliko se ne protivite izričito, branitelja Vam mogu angažovati zakonski zastupnik, bračni odnosno vanbračni drug, krvni srodnik, usvojitelj, usvojenik, brat, sestra ili hranitelj.

  Šta je to obavezna odbrana?

  U vrijeme prvog ispitivanja sud će Vam postaviti branitelja u sljedećim slučajevima:

  • ako ste nijemi ili gluhi ili ako ste osumnjičeni za djelo za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora,
  • prilikom izjašnjenja o prijedlogu za određivanje pritvora, za vrijeme dok pritvor traje,
  • ako je protiv Vas podignuta optužnica za krivično djelo za koje se može izreći 10 godina zatvora ili težna kazna, u vrijeme dostavljanja optužnice,
  • kada sud utvrdi da je to u interesu pravičnosti. Ako se radi o složenom predmetu ili je to potrebno zbog Vašeg mentalnog stanja,

  Ako ste osumnjičeni, odnosno optuženi u slučajevima obavezne odbrane i ne uzmete sami branitelja, sud će odrediti branitelja i osumnjičeni, odnosno optuženi imaju pravo na branitelja do pravomoćnosti presude, a ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora – i u postupku po pravnom lijeku.

  Ako ste maloljetni (imate od 14 do 18 godina)

  Ukoliko Vam ni po jednom osnovu ne pripada pravo na branitelja po službenoj dužnosti Zakon predviđa da će Vam branitelj biti postavljen na Vaš zahtjev

  • ukoliko ste slabog imovnog stanja i ne možete snositi troškove odbrane, a ukoliko se protiv Vas vodi postupak za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora 3 godine ili teža
  • ako to nalažu interesi pravičnosti bez obzira na propisanu kaznu 

  Kako možete tražiti branitelja?

  Možete tražiti od tužitelja da Vam se osigura prisustvo branitelja na prvom ispitivanju. Ako Vam zahtjev za prisustvo branitelja nije odobren, obnovite Vaš zahtjev sudiji direktno na prvom pojavljivanju pred sudom. Bez obzira u kojoj fazi istaknete zahtjev za branitelja, sudija će odlučiti da li će Vam postaviti branitelja ili ne. Objasnite tužitelju i sudiji da niste u mogućnosti da sami sebe efikasno zastupate i objasnite zašto.

  Ukoliko se nalazite u nekoj od sljedećih situacija objasnite im da:

  • imate poteškoća u čitanju ili pisanju,
  • imate poteškoća koje se tiču mentalnog stanja ili uzimate neke lijekove koji Vam mogu otežati da razumijete šta se dešava u Vašem predmetu ili Vam otežavaju komunikaciju sa tužiteljem ili sudijom,
  • ne razumijete krivično djelo za koje se teretite, niti dokaze protiv Vas,
  • ako je Vaš predmet veoma složen ili uključuje nekoliko saučesnika, nekoliko optužbi ili neuobičajene okolnosti, nije potrebno da se izjašnjavate sudiji da li ste krivi ili nevini,
  • nemate nikakvog iskustva ili ne razumijete krivični zakon i krivični postupak
  • nemate potrebne vještine da sami u dovoljnoj mjeri rasvijetlite Vaš predmet ili da ispitate svjedoke na suđenju,
  • ne razumijete postupak zaključenja sporazuma o priznanju krivice ili niste sigurni da li trebate ući u postupak sporazuma ili ići na suđenje.

  Kažite sudiji da na osnovu razloga koje ste objasnili, interes pravičnosti zahtijeva da Vam se postavi branitelj. Ako sudija odbije Vaš zahtijev za postavljanje branitelja, zatražite od sudije da izradi Rješenje za odbijanje Vašeg zahtjeva.

  Možete pokrenuti ovo pitanje u bilo kojoj fazi krivičnog postupka. Sudija ima diskreciono pravo da se složi sa Vašim zahtjevom ili da ga odbije ali to mora uraditi pravično i ne smije kršiti odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama ili Zakona o krivičnom postupku FBiH.

  Kako dokazati slabo imovinsko stanje?

  Ako ne možete angažovati branitelja zbog Vašeg slabog imovinskog stanja objasnite to tužitelju i sudiji. Dostavite dokumente kojima možete dokazati svoje imovinsko stanje npr. potvrde o plati ili penziji, socijalnim primanjima kao i potvrde o plaćenim porezima. Vi ste obavezni dati istinite podatke o Vašem imovinskom stanju.

  Ko ne može biti branitelj?

  Branitelj ne može biti oštećeni, bračni odnosno vanbračni drug oštećenog ili tužitelja, niti njihov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili po tazbini do drugog stepena, branitelj koji je pozvan ili saslušan kao svjedok ne može biti branitelj u tom predmetu,  branitelj ne može biti osoba koja je u istom predmetu postupala kao sudija ili tužitelj.