Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Zeničko-dobojskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost

12.07.2010.

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona uspostavljeno je Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 28.01.2004. godine i kao samostalan I  nezavisan državni organ ima osnovni zadatak na otkrivanju i gonjenju učinitelja krivičnih djela, kao i da vrši i druge Zakonom određene poslove. Poslove iz svoje nadležnosti Tužilaštvo obavlja sa tužiteljima, državnim službenicima I namještenicima.

Osnovna funkcija Tužilaštva kao državnog tijela, je da preduzima Zakonom određene radnje u cilju otkrivanja i gonjenja učinitelja krivičnih djela, da preduzima Zakonom određene mjere za zaštitu interesa zajednice, zaštite ljudskih prava I sloboda, da vrši i druge poslove određene Zakonom o Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Tužilaštvo je uspostavljeno sa jurisdikcijom za cijelu teritoriju Zeničko-dobojskog kantona. U vršenju svoje funkcije, tužioci ovog tužilaštva postupaju pred Kantonalnim sudom u Zenici te pred Općinskim sudovima u Zenici, Kaknju, Visokom, Zavidovićima, Žepču i Tešnju.

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona vrši svoju funkciju u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom kantona, te na osnovu zakona Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Kantona.

U okviru svojih nadležnosti, tužilaštvo poduzima sve potrebne mjere I radnje na zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda koje garantira Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Kantona, kao i ostvarivanje prava i interesa pravnih osoba utvrđenim zakonom, te osigurava ustavnost i zakonitost.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh